อบรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

การพัฒนาบุคลากร เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

ณ สวิตเซอร์แลนด์ รีสอร์ท (สถาบันพัฒนาบุคลากรเมาเทนพาร์ค) อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

ความรู้ที่ได้รับ

1. การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักเรียนในชั้นเรียน

2. การสืบค้นหาบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษในอินเตอร์เน็ต

3. การผลิตสื่อการสอน Power Point

4. การฝึกสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

5.การออกเสียง  การอ่าน สัญลักษณ์ ตัวเลข สมการ ทางวิทยาศาสตร์