อบรมสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 6

อบรมระหว่าง วันที่ 8-14 พ.ค. 2556  จำนวน 9 คน

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

1. นายชูศักดิ์  ปฐพีโชค    2. นางวิยะดา  ปฐพีโชค   3. นายกญพัทธ์  ศรีคราม

4. นายกฤษฏ์  ภัทรนุกูลกิจ   5. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์  6. น.ส.สิริญญา  บาลธนะจักร์

7.นางปิยวรรณ  พระราช    8.น.ส.รุ่งลาวัลย์  จำลองโพธิ์   9. นายประจักษ์  ภูมิเวียงศรี

อบรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5

Gallery

This gallery contains 7 photos.

อบรมระหว่างวันที่ 2-8 พ.ค. 2556 รายชื่อครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรม  จำนวน 5 คน 1. นายวิระ  วรรณสิงห์            2. นางธนาภรณ์  วรรณสิงห์      3. นายพิชิตขัย   มโนสัย 4. นายสุชาติ  ธาตุบุรมย์        5. นายประยุทธ์  บัวแสง

อบรมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4

อบรมระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.  2556   จำนวน 5 คน

รายชื่อครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านอบรม

1. นางจินตนา  เถาว์เมฆ           2. นายมนตรี  อาจมนตรี           3. นายพิฑูรย์  โสภา

4. น.ส.สมนึก  สิมพงษ์              5. น.ส.รัติกาล  แก่นบุดดี